Spitznagel

Refine:

>

Keywords

Keywords
>

Price Range

Price Range
Refine
Spitznagel SPK 01406 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 1.50 VA 250 mA Sale
Spitznagel SPK 01406 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 1.50 VA 250 mA €3.32 €2.51
Spitznagel SPF 2531212 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 12 V AC 25 VA 1042 mA Sale
Spitznagel SPF 2531212 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 12 V AC 25 VA 1042 mA €17.13 €14.11
Spitznagel SPK 01415 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 1.50 VA 100 mA Sale
Spitznagel SPK 01415 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 1.50 VA 100 mA €3.22 €2.81
AC/DC PSU (print) Spitznagel SPN 00205 5 V DC 0.4 A 2 W Sale
AC/DC PSU (print) Spitznagel SPN 00205 5 V DC 0.4 A 2 W €19.70 €17.13
Spitznagel SPF 0640909 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 9 V AC 6 VA 333 mA Sale
Spitznagel SPF 0640909 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 9 V AC 6 VA 333 mA €12.75 €11.08
Spitznagel SPF 0941515 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 15 V AC 10 VA 333 mA Sale
Spitznagel SPF 0941515 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 15 V AC 10 VA 333 mA €11.08 €8.06
Spitznagel SPK 00409 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 0.45 VA 50 mA Sale
Spitznagel SPK 00409 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 0.45 VA 50 mA €3.81 €3.32
Spitznagel SPF 1832424 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 24 V AC 18 VA 375 mA Sale
Spitznagel SPF 1832424 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 24 V AC 18 VA 375 mA €22.02 €19.15
Spitznagel SPK 05524 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 5.50 VA 229 mA Sale
Spitznagel SPK 05524 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 5.50 VA 229 mA €8.11 €7.05
Spitznagel SPK 03809 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 3.8 VA 422 mA Sale
Spitznagel SPK 03809 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 3.8 VA 422 mA €7.05 €4.02
Spitznagel SPK 00318 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 0.35 VA 19 mA Sale
Spitznagel SPK 00318 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 0.35 VA 19 mA €3.22 €2.51
Spitznagel SPK 0031515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 0.35 VA 12 mA Sale
Spitznagel SPK 0031515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 0.35 VA 12 mA €3.82 €2.21
Spitznagel SPK 00312 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 0.35 VA 29 mA Sale
Spitznagel SPK 00312 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 0.35 VA 29 mA €3.70 €3.22
Spitznagel SPK 00412 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 0.45 VA 38 mA Sale
Spitznagel SPK 00412 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 0.45 VA 38 mA €3.32 €2.51
Spitznagel SPF 1831212 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 12 V AC 18 VA 750 mA Sale
Spitznagel SPF 1831212 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 12 V AC 18 VA 750 mA €15.11 €12.09
Spitznagel SPF 1431515 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 15 V AC 14 VA 467 mA Sale
Spitznagel SPF 1431515 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 15 V AC 14 VA 467 mA €14.11 €10.07
Spitznagel SPK 0801212 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 12 V AC 10 VA 417 mA Sale
Spitznagel SPK 0801212 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 12 V AC 10 VA 417 mA €15.11 €9.06
Spitznagel SPK 02209 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 2.2 VA 244 mA Sale
Spitznagel SPK 02209 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 2.2 VA 244 mA €4.28 €3.72
Spitznagel SPK 00424 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 0.45 VA 19 mA Sale
Spitznagel SPK 00424 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 0.45 VA 19 mA €3.32 €1.80
Spitznagel SPF 0941212 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 12 V AC 10 VA 417 mA Sale
Spitznagel SPF 0941212 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 12 V AC 10 VA 417 mA €11.08 €9.06
Spitznagel SPK 0141212 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 12 V AC 1.50 VA 63 mA Sale
Spitznagel SPK 0141212 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 12 V AC 1.50 VA 63 mA €3.81 €3.32
Spitznagel SPF 2531515 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 15 V AC 25 VA 833 mA Sale
Spitznagel SPF 2531515 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 15 V AC 25 VA 833 mA €17.13 €14.11
Spitznagel SPK 00406 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 0.45 VA 75 mA Sale
Spitznagel SPK 00406 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 0.45 VA 75 mA €3.32 €2.21
Spitznagel SPK 0030606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 0.35 VA 29 mA Sale
Spitznagel SPK 0030606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 0.35 VA 29 mA €3.82 €2.61
Spitznagel SPK 03812 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 3.8 VA 317 mA Sale
Spitznagel SPK 03812 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 3.8 VA 317 mA €7.05 €4.73
Spitznagel SPK 0380606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 3.8 VA 317 mA Sale
Spitznagel SPK 0380606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 3.8 VA 317 mA €6.04 €4.43
Spitznagel SPF 0641212 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 12 V AC 6 VA 250 mA Sale
Spitznagel SPF 0641212 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 12 V AC 6 VA 250 mA €10.07 €8.06
Spitznagel SPK 0041515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 0.45 VA 15 mA Sale
Spitznagel SPK 0041515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 0.45 VA 15 mA €3.32 €1.80
Spitznagel SPK 0381515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 3.8 VA 127 mA Sale
Spitznagel SPK 0381515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 3.8 VA 127 mA €6.04 €4.43
Spitznagel SPK 0141515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 1.50 VA 50 mA Sale
Spitznagel SPK 0141515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 1.50 VA 50 mA €3.32 €2.21
Spitznagel SPK 05506 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 5.50 VA 917 mA Sale
Spitznagel SPK 05506 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 5.50 VA 917 mA €7.05 €4.22
Spitznagel SPK 02218 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 2.2 VA 122 mA Sale
Spitznagel SPK 02218 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 2.2 VA 122 mA €4.02 €3.01
Spitznagel SPK 0220909 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 9 V AC 2.2 VA 122 mA Sale
Spitznagel SPK 0220909 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 9 V AC 2.2 VA 122 mA €4.22 €2.21
Spitznagel SPK 02224 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 2.2 VA 92 mA Sale
Spitznagel SPK 02224 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 2.2 VA 92 mA €3.82 €2.51
Spitznagel SPK 00309 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 0.35 VA 39 mA Sale
Spitznagel SPK 00309 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 0.35 VA 39 mA €3.70 €3.22
Spitznagel SPK 05518 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 5.50 VA 306 mA Sale
Spitznagel SPK 05518 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 5.50 VA 306 mA €7.05 €4.22
Spitznagel SPF 0940909 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 9 V AC 10 VA 556 mA Sale
Spitznagel SPF 0940909 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 9 V AC 10 VA 556 mA €11.08 €10.07
Spitznagel SPK 02212 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 2.2 VA 183 mA Sale
Spitznagel SPK 02212 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 2.2 VA 183 mA €4.63 €4.02
Spitznagel SPK 0220606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 2.2 VA 183 mA Sale
Spitznagel SPK 0220606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 2.2 VA 183 mA €4.40 €3.82
Spitznagel SPK 0380909 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 9 V AC 3.8 VA 211 mA Sale
Spitznagel SPK 0380909 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 9 V AC 3.8 VA 211 mA €6.04 €3.42
Spitznagel SPK 00306 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 0.35 VA 58 mA Sale
Spitznagel SPK 00306 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 0.35 VA 58 mA €3.22 €2.71
Spitznagel SPK 0221515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 2.2 VA 73 mA Sale
Spitznagel SPK 0221515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 2.2 VA 73 mA €3.82 €2.31
Spitznagel SPK 05509 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 5.50 VA 611 mA Sale
Spitznagel SPK 05509 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 9 V AC 5.50 VA 611 mA €7.05 €6.04
Spitznagel SPK 03815 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 3.8 VA 253 mA Sale
Spitznagel SPK 03815 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 3.8 VA 253 mA €7.05 €6.04
Spitznagel SPK 00315 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 0.35 VA 23 mA Sale
Spitznagel SPK 00315 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 0.35 VA 23 mA €3.52 €1.80
Spitznagel SPK 03818 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 3.8 VA 211 mA Sale
Spitznagel SPK 03818 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 3.8 VA 211 mA €6.04 €3.92
Spitznagel SPK 0040606 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 0.45 VA 38 mA Sale
Spitznagel SPK 0040606 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 0.45 VA 38 mA €3.42 €2.21
Spitznagel SPK 01412 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 1.50 VA 125 mA Sale
Spitznagel SPK 01412 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 1.50 VA 125 mA €3.70 €3.22
Spitznagel SPK 02215 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 2.2 VA 147 mA Sale
Spitznagel SPK 02215 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 2.2 VA 147 mA €3.72 €2.31
Spitznagel SPF 1430606 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 6 V AC 14 VA 1167 mA Sale
Spitznagel SPF 1430606 PCB mount transformer 2 x 115 V 2 x 6 V AC 14 VA 1167 mA €14.11 €8.06
Spitznagel SPK 05512 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 5.50 VA 458 mA Sale
Spitznagel SPK 05512 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 5.50 VA 458 mA €7.05 €4.73
Spitznagel SPK 08024 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 10 VA 417 mA Sale
Spitznagel SPK 08024 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 10 VA 417 mA €12.09 €11.08
Spitznagel SPK 03108 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 8 V AC 3 VA 375 mA Sale
Spitznagel SPK 03108 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 8 V AC 3 VA 375 mA €6.95 €6.04
Spitznagel SPK 0310606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 3 VA 250 mA Sale
Spitznagel SPK 0310606 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 6 V AC 3 VA 250 mA €7.05 €3.42
Spitznagel SPK 03124 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 3 VA 125 mA Sale
Spitznagel SPK 03124 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 24 V AC 3 VA 125 mA €6.04 €4.02
Spitznagel SPK 08006 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 10 VA 1667 mA Sale
Spitznagel SPK 08006 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 10 VA 1667 mA €13.10 €9.06
Spitznagel SPK 0310808 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 8 V AC 3 VA 188 mA Sale
Spitznagel SPK 0310808 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 8 V AC 3 VA 188 mA €7.05 €4.43
Spitznagel SPK 03112 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 3 VA 250 mA Sale
Spitznagel SPK 03112 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 12 V AC 3 VA 250 mA €6.95 €6.04
Spitznagel SPK 0311212 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 12 V AC 3 VA 125 mA Sale
Spitznagel SPK 0311212 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 12 V AC 3 VA 125 mA €6.95 €6.04
Spitznagel SPK 03118 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 3 VA 167 mA Sale
Spitznagel SPK 03118 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 18 V AC 3 VA 167 mA €6.04 €4.12
Spitznagel SPK 0311818 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 18 V AC 3 VA 83 mA Sale
Spitznagel SPK 0311818 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 18 V AC 3 VA 83 mA €7.05 €3.82
Spitznagel SPK 03106 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 3 VA 500 mA Sale
Spitznagel SPK 03106 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 6 V AC 3 VA 500 mA €6.04 €3.92
Spitznagel SPK 03115 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 3 VA 200 mA Sale
Spitznagel SPK 03115 PCB mount transformer 1 x 230 V 1 x 15 V AC 3 VA 200 mA €6.04 €3.32
Spitznagel SPK 0311515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 3 VA 100 mA Sale
Spitznagel SPK 0311515 PCB mount transformer 1 x 230 V 2 x 15 V AC 3 VA 100 mA €6.95 €6.04
Refine